Adria Mobil in okolje

O družbi Adria Mobil

Adria Mobil in okolje

Zavedamo se, da je ohranjanje zdravega in varnega bivalnega okolja ključnega pomena za razvoj našega poslovanja – proizvodnjo in trženje okolju prijaznih izdelkov. Naša pravica, obveznost in odgovornost je trenutnim in prihodnjim generacijam omogočiti živeti v zdravem in neonesnaženem okolju. Adria Mobil, d.o.o. si prizadeva biti okolju prijazno podjetje. Vodstvo podjetja se zato zavezuje poslovanju, skladnemu z zahtevami standardov SIST EN ISO 14001: standard 2005, izpolnjevanju zahtev veljavne zakonodaje Republike Slovenije in Evropske unije ter drugih zahtev podjetja.

Zavezujemo se, da bomo tudi v prihodnje:

 • vključevali ekološke smernice v našo razvojno strategijo in letne načrte s predvidenimi ukrepi, sredstvi, nosilci, izvajalci in roki ter tako nenehno zmanjševali negativne vplive na okolje,
 • prepoznavali in spremljali okoljske vidike, merili okoljske kazalnike in ustrezno ukrepali v primeru odstopanj,
 • skrbeli za stalno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem,
 • skrbeli za zmanjševanje količine odpadkov in zagotavljali ponovno uporabo z ločenim zbiranjem,
 • si prizadevali za racionalno rabo energentov in vode,
 • izvajali ustrezna okoljevarstvena izobraževanja ter zaposlene osveščali o odgovornosti do delovnega in širšega okolja,
 • sodelovali z zainteresiranimi notranjimi in zunanjimi udeleženci,
 • v sodelovanju s svojimi dobavitelji in trgovci razpravljali o vprašanjih, vezanih na okolje,
 • redno obveščali zaposlene o rezultatih okoljskih presoj,
 • omejevali uporabo okolju škodljivih materialov,
 • izvajali in podpirali raziskave, vezane na zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje, ki so povezani z našim podjetjem, ter
 • z okoljsko politiko seznanjali vse fizične in pravne osebe, ki delajo za podjetje ali v njegovem imenu.

Okoljska politika je javen dokument, ki je dostopen širši javnosti.

ADRIA MOBIL, d.o.o.

Generalna direktorica

Sonja Gole, BSc (Econ)

 

 


Adria Mobil aktivno v evropski projekt reciklaže

Od letošnjega julija je Adria Mobil aktivno pristopila k novemu evropskemu projektu preoblikovanja plastične embalaže in časopisnega papirja v nove visokotehnološke izdelke za avtomobilsko, embalažno in gradbeno industrijo. Gre za projekt CEPLAFIB, ki ga financira Evropska komisija in, ki v tem kontekstu sledi modelu krožnega gospodarstva. Ključni cilj projekta je zvišati stopnjo recikliranja odpadnih produktov za 40 % ter hkrati za prav toliko zmanjšati emisije toplogrednih plinov.  

Za ta projekt, ki bo trajal do leta 2021 je pridobljenih 1,8 milijona evrov evropskih sredstev, vanj pa je vključenih šest partnerjev iz štirih evropskih držav, in sicer: družbe Adria Mobil, Omaplast  in Tecos iz Slovenije, Aitiip  iz Španije, Ecopulp  s Finske in ITB inštitut  s Poljske. Slovenski koordinator projekta je celjski Razvojni center orodjarstva Tecos, ki bo skupaj s španskim tehnološkim centrom Aitiip opredelil najboljše kompozitne formulacije za izdelavo končnih prototipnih izdelkov tako za  avtomobilski kot embalažni sektor. Slovenski Omaplast nastopa v projektu kot glavni partner za  vzpostavitev reciklažne proizvodne linje za predelavo odpadne plastike v tehnične polimerne granulate, finski  Ecopulp pa za regeneracijo celuloznih vlaken iz odpadnega časopisnega papirja. Adria Mobil nastopa v projektu  kot končni uporabnik novo razvitega materiala za različne aplikacije v notranji opremi avtodomov, medtem ko bo poljski ITB - Inštitut za gradbeništvo -  izhodne reciklirane materiale poskušal uveljaviti v gradbeništvu.

In zakaj je to pomembno? Že zato, ker smo  prebivalci Evropske unije samo v lanskem letu proizvedli približno 25 milijonov ton odpadne plastike, od tega je bilo recikliranih le slabih 30 % te plastike. Da so ustrezni postopki zbiranja, sortiranja in upravljanja z odpadnimi plastičnimi tokovi pogoj recikliranja, je znano, globlji izziv pa je najti možnost, kako in kje reciklirane materiale učinkovito stroškovno izkoristiti. In prav projekt CEPLAFIB, v katerega je aktivno vključena tudi Adria Mobil, ponuja nekaj odgovorov na omenjene izzive.