Adria Mobil in okolje

O družbi Adria Mobil

Adria Mobil in okolje

Z okoljsko politiko se podjetje Adria Mobil d.o.o. zavezuje k trajnostnemu razvoju, k preprečevanju in zmanjševanju vplivov na okolje. Tako bomo sedanjim in prihodnjim generacijam omogočili življenje v zdravem in čistem okolju. Z upoštevanjem zahtev  mednarodnega standarda ISO 14001, zakonskih zahtev ter drugih sprejetih zahtev bomo v  podjetju odgovorno ravnali do naravnega okolja in:

  1. skrb za okolje vključevali v razvojne in strateške cilje ter v vse poslovne procese z namenom izboljševanja sistema ravnanja z okoljem,
  2. s sistematičnim postavljanjem okoljskih ciljev in programov nenehno skrbeli za učinkovito rabo energentov, vode, surovin, materialov ter varno uporabo kemikalij in v primeru odstopanj ustrezno ukrepali,
  3. prepoznavali in zmanjševali vse vrste negativnih vplivov na okolje z upoštevanjem analize celotnega življenjskega cikla proizvodov in storitev,
  4. zmanjševali tveganja za nastanek onesnaženja zaradi okoljskih nesreč,
  5. z rednimi izobraževanji in usposabljanji zaposlenih ter internim komuniciranjem povečevali okoljsko zavest in delovanje,
  6. sodelovali in obveščali  zainteresirane strani o stanju in dosežkih pri ravnanju z okoljem.

Vodstvo se zavezuje, da bo okoljsko politiko izvajalo in spodbujalo k odgovornemu odnosu vse, ki delajo v podjetju ali za podjetje ter širilo zaveze okoljske politike v Adriine odvisne družbe.

Skrb za sodelavce, zdravje, varno delo, okolje in delo brez napak – je  odgovornost vsakega posameznika.

ADRIA MOBIL, d.o.o.

Generalna direktorica

Sonja Gole, BSc (Econ)

SKRB ZA OKOLJE DOLŽNOST VSAKEGA POSAMEZNIKA

V ADRII MOBIL se zavezujemo k okoljskemu trajnostnemu razvoju z namenom preprečevanja in zmanjšanja negativnega vpliva na okolje. Sedanjim in prihodnjim generacijam želimo z upoštevanjem okoljskih zahtev omogočiti življenje v zdravem in čistem okolju.

ZAVEZA SKUPINE TRIGANO
Ohranjanje narave in spoštovanje okolja sta med temeljnimi vrednotami, ki sta že dolgo del korporativne kulture podjetja Trigano. Te vrednote so neločljivo povezane z njeno dejavnostjo, ki se že več kot 60 let osredotoča na prostočasne aktivnosti na prostem. Pro-okoljske dejavnosti skupine Trigano vključujejo zlasti razvoj okolju prijaznih izdelkov, nadzor nad vplivom proizvodnje na okolje in zmanjšanje


Prenesite našo brošuro "Skrb za okolje - dolžnost vsakega posameznika"

Adria Mobil aktivno v evropski projekt reciklaže

Od letošnjega julija je Adria Mobil aktivno pristopila k novemu evropskemu projektu preoblikovanja plastične embalaže in časopisnega papirja v nove visokotehnološke izdelke za avtomobilsko, embalažno in gradbeno industrijo. Gre za projekt CEPLAFIB, ki ga financira Evropska komisija in, ki v tem kontekstu sledi modelu krožnega gospodarstva. Ključni cilj projekta je zvišati stopnjo recikliranja odpadnih produktov za 40 % ter hkrati za prav toliko zmanjšati emisije toplogrednih plinov.  

Za ta projekt, ki bo trajal do leta 2021 je pridobljenih 1,8 milijona evrov evropskih sredstev, vanj pa je vključenih šest partnerjev iz štirih evropskih držav, in sicer: družbe Adria Mobil, Omaplast  in Tecos iz Slovenije, Aitiip  iz Španije, Ecopulp  s Finske in ITB inštitut  s Poljske. Slovenski koordinator projekta je celjski Razvojni center orodjarstva Tecos, ki bo skupaj s španskim tehnološkim centrom Aitiip opredelil najboljše kompozitne formulacije za izdelavo končnih prototipnih izdelkov tako za  avtomobilski kot embalažni sektor. Slovenski Omaplast nastopa v projektu kot glavni partner za  vzpostavitev reciklažne proizvodne linje za predelavo odpadne plastike v tehnične polimerne granulate, finski  Ecopulp pa za regeneracijo celuloznih vlaken iz odpadnega časopisnega papirja. Adria Mobil nastopa v projektu  kot končni uporabnik novo razvitega materiala za različne aplikacije v notranji opremi avtodomov, medtem ko bo poljski ITB - Inštitut za gradbeništvo -  izhodne reciklirane materiale poskušal uveljaviti v gradbeništvu.

In zakaj je to pomembno? Že zato, ker smo  prebivalci Evropske unije samo v lanskem letu proizvedli približno 25 milijonov ton odpadne plastike, od tega je bilo recikliranih le slabih 30 % te plastike. Da so ustrezni postopki zbiranja, sortiranja in upravljanja z odpadnimi plastičnimi tokovi pogoj recikliranja, je znano, globlji izziv pa je najti možnost, kako in kje reciklirane materiale učinkovito stroškovno izkoristiti. In prav projekt CEPLAFIB, v katerega je aktivno vključena tudi Adria Mobil, ponuja nekaj odgovorov na omenjene izzive.